Lakossági tájékoztató

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) több rendelkezését.

 

A módosítások lényege: 2015. március 01-től a járási hivatal hatáskörébe kerül az aktív korúak ellátása, amelynek keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:

 • a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
 • egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, amely egyes rendszeres szociális segélyek helyébe lép).

A jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülők ellátásra való jogosultsága  2015. március 01-től a következők szerint alakul:

 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak – amennyiben nyilatkozatban vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak         számára előírt együttműködést – azok, akik:

 • a reájuk vonatkozó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és
 • jelenleg az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint jogosultak a rendszeres szociális segélyre.

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak a törvény erejénél fogva:

 • az Szt. jelenleg hatályos szabályai szerint egészségkárosodottak (munkaképesség-csökkenésük eléri a 67 %-ot, vagy legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedtek), és
 • 14 év alatti gyermeket nevelők, akik a gyermek ellátását más módon vagy intézményben nem tudják megoldani.

2015. március 1-én megszűnő ellátások:

 • lakásfenntartási támogatás,
 • adósságkezelési szolgáltatás,
 • méltányossági ápolási díj,
 • méltányossági közgyógyellátás.

2014. december 31-ét követően új lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig tartó időtartamra lehet megállapítani. A korábban megállapított ellátásokat a határozatban foglalt időpontig kapják meg a jogosultak.

 

A megszűnő ellátások helyett a települési önkormányzat 2015. március 01-től egységes települési támogatás keretében nyújthat támogatást az általa támogatandónak ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekben.

 

Települési támogatás keretében nyújtható új támogatási formák lehetnek  különösen:

 • a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
 • a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
 • a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
 • a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére megállapított támogatás.

Az önkormányzatnak rendeletét 2015. február 28-áig kell megalkotnia.

 

dr. Bicskei Krisztina

jegyző

Dátum: 
2015.01.29